நாராயணா பள் ளிக் குழுமத்தில் படிக்கும் மாணவர்களின் கல் வி ஊரடங் கு உத்தரவு அமலில் இருக்கும் நிலலயிலும் தலடயில் லாமல் ததாடர்வதற் கு நநரடி வகுப்புகலள ஆரம் பித்து தவற்றிகரமாக நடத்தி வருகின் றனர் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்தபடிநய பாதுகாப்பாக தங் கள்
கல் விலயத் ததாடர்கின் றனர். NLEARN மற் றும் NARAYANA ONLINE TEST SERIES மூலமாகவும் இலணயம் வாயிலாக பாடம் சம் பந்தமாக அலனத்தும் மாணவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அவர்களின் கற் றலில் குலறவு
ஏற் படாமல் பார்த்துக்தகாள் ளப்படுகின் றனர். நாள் நதாறும் 10000 நமற்பட்ட நநரடி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு அதன் மூலமாக நாடு முழுவதும் 75000 மாணவர்கள் பயன் அலடந்து வருகின் றனர். கற் றல் மட்டும் அல் லாமல் நநரடியான நதர்வுகளும் மாணவர்களின் லகநபசிக்கு ANDROID தசயலி
மூலம் அனுப்பி அவ் வப்நபாது அவர்களின் திறனும் நசாதிக்கப்பட்டு
வருகின் றன. எந் நிலலயிலும் மாணவர்களின் கல் வி தலடப்பட கூடாது என் பது நாராயணா பள் ளிக் குழுமத்தின் நநாக்கமாகும்